SENIOREN+

Fractie Erik Boshuijzen

Archief Website

 

Wij zijn de jongste fractie in Provinciale Staten Flevoland en afkomstig uit de 50+ partij. Sinds 13 april 2016 zijn wij ook formeel los van die partij en manifesteren wij ons als             SENIOREN + FLEVOLAND. We zijn een onafhankelijke fractie die wel het programma van 50PLUS als richtsnoer heeft, maar helaas heeft moeten constateren dat iedere poging tot herstel van de eenheid strandde op botte onwil van het restant van de 50PLUS fractie. De bijeenkomst van 13 april betekende  formeel het einde van de relatie met het Hoofdbestuur van die partij. Voor de toekomst sluiten we toenadering niet uit omdat herstel van de eenheid binnen die partij van levensbelang is voor haar electorale voortbestaan.  

OVERZICHT GEBEURTENISSEN sinds de verkiezing maart 2015. 

Samenwerking in fractie mislukt en in juli 2015 zet fractievoorzitter de op voorkeurstemmen gekozen kandidaat uit de fractie.                                                                                                                                               Daarop, na een eerste reactie van de voorzitter van 50PLUS dat de fractie het probleem zelf moet oplossen,  volgt al snel zijn mededeling dat het verwijderde statenlid de naam  van de partij niet meer mag gebruiken en dreigt hij met 'stappen' als dit toch gebeurt. Vervolgens weigert de fractievoorzitter 50 PLUS in een gesprek o.l.v. de Commissaris van de Koning te spreken over  herstel van de samenwerking in de fractie. Daarop reageert Boshuijzen met een persbericht waarin hij meedeelt, op basis van zijn persoonlijke kiezersmandaat een eigen fractie te starten onder de naam Senioren+Flevoland. De nieuwe fractie verklaart direct het verkiezingsprogramma van 50PLUS als leidraad te nemen en inhoudelijk met 50PLUS samen te willen werken.

In oktober verzendt de partijvoorzitter  een officiële aanzegging van een royementsbesluit dat gebaseerd is op veelal aantoonbaar onjuiste argumenten. Het is daarom vanzelfsprekend dat hiertegen beroep wordt aangetekend. De zitting vindt van de Beroepscommissie vindt plaats op 10 december. Het resultaat daarvan is dat het partijbestuur op formele gronden het royement intrekt. Op diezelfde dag spreken de waarnemend partijvoorzitter en het statenlid Boshuijzen af elkaar op korte termijn te ontmoeten en  mogelijkheden tot herstel van de eenheid te onderzoeken. Boshuijzen geeft hierbij aan vooral  het electorale belang van eenheid binnen 50PLUS voor ogen te hebben.                            

Dat gesprek is op 5 januari gehouden en eindigt o.m. met de toezegging van de waarnemend partijvoorzitter (Maurice Koopman) dat hij zich zal inzetten voor een gesprek van beide statenleden (WoutJansen en Erik Boshuijzen). Dat gesprek komt er niet, naar verluidt omdat Jansen er niets in ziet. Wel volgt er opnieuw een brief waarin het besluit tot royeren wordt meegedeeld. Afgezien van de (onjuiste)  argumenten genoemd in het eerste besluit blijkt nu 'voor de partij schadelijke activiteiten' het argument te zijn. Die 'schadelijkheid' bestond uit het voortzetten van het mandaat als statenlid als Senioren+Flevoland. (Van een eigen partij is geen sprake omdat Seniorenplus niet in het kiesregister is ingeschreven en volksvertegenwoordigers altijd een persoonlijk mandaat hebben zeker bij voorkeurstemmen.) Bij de zitting van de Commissie van Beroep op 13 april stemde het hoofdbestuur van 50PLUS in met intrekken van het royement. Daarmee was voor het fractielid van Senioren + de weg vrij m het lidmaatschap van 50PLUS direct te beëindigen.                                                                                     

Naast dit alles is ook intimiderend 

Maart 2015: twee zetels 50PLUS. Boshuijzen met ruim voorkeursmandaat gekozen voor Staten en Waterschap. Lijsttrekker en bestuur Flevoland uiten op lasterlijke wijze frustratie over de uitslag. Boshuijzen kiest voor Staten.


DOEL SENIOREN + FLEVOLAND DIENSTBAAR VOOR OUD EN JONG.

gedrag van het partijbestuur jegens de administratieve medewerkster van Senioren+Flevoland vermeldenswaard. Het gaat hier om iemand die al vier jaar dit werk voor de vorige statenfractie van 50PLUS verrichtte. In de  situatie na de splitsing behartigde zij, gescheiden van elkaar, de administratieve belangen van beide fracties. Zij werd door het PB gesommeerd één van beide functies op te geven.Zij heeft inmiddels de samenwerking met de 50PLUS fractie beëindigd; anderen twijfelen over voortzetting van hun lidmaatschap van 50PLUS of zijn al vertrokken.