SENIOREN+

Fractie Erik Boshuijzen

Archief

EERDERE BLOGS VAN SENIOREN + FLEVOLAND         

U gaat terug in de tijd.                                              

 

 

 

BLOG 10 december 2016

Open brief aan Jan Nagel

Dag Jan,                                       

Eigenlijk was ik niet van plan, behalve als belangstellende, aandacht aan de vandaag gehouden ledenvergadering van 50PLUS te besteden. Maar de gebeurtenissen tijdens die bijeenkomst in de jou en mij zeer vertrouwde, wat ooit VARA studio  was, nopen mij  bezorgdheid  uit  te spreken over de treurige manier waarop de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen tot stand kwam.

Ik was getuige van de woede van een groep leden die zich door de gang van zaken (het na het orde voorstel daartoe in één keer vaststellen van de lijst) gemanipuleerd en tot 'stemvee' gedegradeerd voelden. Dat is begrijpelijk: de aanwezige leden van 50PLUS waren immers uitgenodigd om 'per kandidaat individueel te stemmen en zo de definitieve volgorde vast te stellen. De democratische kans voor de leden om eventueel wijzigingen aan te brengen was daarmee geblokkeerd.  De woede van deze mensen was begrijpelijk en ik hoop maar dat zij niet onmiddellijk bedanken en nog even nadenken voordat daarmee de partij nog verder beschadigd wordt. Zelf vond ik het verontrustend dat sommigen bestuursleden de gang van zaken volstrekt normaal vinden.                                                                                                     Jan, ik sluit deze hartenkreet af in de hoop er niet te veel externe schade is aangericht en in de hoop dat de verkiezingsslogans realistisch blijven en de eenheid in 50PLUS bewaard blijft.     Wat eenheid betreft wijs ik je er op dat de twee fracties in  Flevoland op mijn initiatief langzaam naar elkaar groeien. Maar voor herstel van één fractie zou enige hulp van buiten kunnen helpen. Die voorzet had ik je trouwens al eerder gegeven.

vriendelijke groet, Erik Boshuijzen,  www.seniorenplusflevoland.nl

BLOG 9 december 2016.

Kansrijk ook eensgezind?

Kijk even op mijn vorige blog. Daarop is te zien dat ik voor 50PLUS veel vertrouwen heb in succesvolle Kamerverkiezingen. Dat gevoel heb ik nog steeds. Er kan zelfs een stemadvies in gelezen worden. Toch kan ik er niet omheen dat er wat krasjes op dit 'schild van vertrouwen' zijn gekomen. Dat is vanuit mijn werk in Provinciale Staten het geval, maar helaas geldt dat ook als ik landelijk kijk, waarbij ik niets terugneem van wat ik schreef over de landelijke lijst.                                                                                                        

In Flevoland hadden collega Jansen (jammer voor hem dat hij ver buiten de top tien staat)  en ik de laatste maanden een redelijk lopende samenwerking opgebouwd. Daarbij informeerden wij elkaar over de inhoud van onze bijdragen bij de verschillende portefeuilles. In een aantal gevallen leverde ik 'content' die (met bronvermelding) door 50PLUS werd gebruikt. Omgekeerd was de informatiestroom kleiner. Ook kwam er weinig respons op de door ons geopperde ideeën om uit electorale overwegingen te werken aan herstel van de politieke eenheid van de ouderen binnen de Flevolandse Staten.                                                        

Actueel waren er gisteren voorvallen die eerder verwijderend dan bindend  werken. 50PLUS probeerde op bedroevende wijze een motie over 'fair trade' te torpederen, de fractie trok ook zij aan zij op  met de  PVV bij het Nieuw Land Erfgoed Centrum en Jansen deelde namens zijn kompanen mee dat mijn stemgedrag voor hen teleurstellend was. Ik heb collega Jansen daarop laten weten dat statenleden nog steeds 'zonder last' behoren te stemmen. Wel heb ik hem aangegeven nog steeds bij overeenstemming over onderwerpen te willen samenwerken. Daarbij denk ik dat we voorlopig als twee aparte fracties verder gaan. Dat is jammer voor 50PLUS.                                                                                   

Ook landelijk kijk ik met enige zorg naar 50PLUS. Ik vind namelijk dat dat politieke partijen de kiezers realistische voorlichting moeten geven. Dat is in mijn waarneming niet altijd het geval als Henk Krol en Jan Nagel herstel van indexering van de pensioenen of verlaging van de AOW leeftijd vragen. Haalbaarder is het zoeken van een politieke meerderheid voor een eerlijk pensioensysteem en stoppen met discriminerende maatregelen tegen ouderen.                                                                                                      Tot blogs, Erik Boshuijzen

   

BLOG 14 november 2016

Keurige en kansrijke lijst 50PLUS.

Zo wordt een sombere grijze dag toch nog zonnig! En dan heb ik het niet over het weer of over de record grootte van de maan, maar over de zo juist bekend geworden kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamer. Als ik de namen doorneem van de, laten we zeggen tien kandidaten, die reële kans op een zetel maken krijg ik een goed gevoel. Datzelfde geldt voor het overgrote deel van het intussen gepresenteerde programma.                                                Vanuit mijn maatschappelijke en politieke ervaring stel ik vast dat hier een 'mix' van deskundigheden en politieke ervaring wordt voorgesteld die vertrouwen bij de kiezers zal wekken. Vanuit mijn eigen langjarige ervaringen in de pensioenwereld doet het mij persoonlijk goed binnen de eerste tien gepresenteerden twee namen tegen te komen met wie ik in die omgeving met veel plezier heb samengewerkt. Als ik nog lid van 50PLUS was geweest zou ik zelfs op de ledenvergadering waar de definitieve volgorde wordt vastgesteld een poging doen om de plaats van één van die twee nog wat veiliger te maken.

 Al met al ben ik blij dat Senioren+Flevoland vorige week bij de begrotingsbehandeling in de Staten voor de komende kamerverkiezingen een onverbloemd stemadvies voor 50PLUS uitsprak.  Wat mij betreft zal Senioren+Flevoland ook  blijven proberen kiezers voor 50PLUS te interesseren en zal dat in de Staten meer samenwerking en afstemming tussen onze fracties opleveren. De ervaringen van afgelopen weken wijzen in die richting.

Tot blogs, Erik Boshuijzen.

 

BLOG 9  november 2016

Het was gisteren een merkwaardige dag. Eerst het verwerken van de schok van de Amerikaanse verkiezingen en met dat tekort aan nachtrust vroeg naar Lelystad voor de begrotingsvergadering van Provinciale Staten. Daar bleek direct bij binnenkomst dat ook bij ons de tegenstellingen groot zijn: De PVV-ers, in navolging van hun 'leider'in Den Haag kraaiden victorie, collega's van de meeste andere democratische partijen in verschillende vormen van zak en as.                         Het kwam ook in de vergadering direct naar boven. De PVV kondigde aan met een motie van afkeuring 'wegens onbekwaamheid' tegen de gehele staten te komen. Ik kon het niet laten de PVV-er te vragen of zij met het indienen van zo'n motie ook niet hun eigen onmacht aantoonden. Collega Jansen (PVV) kwam er niet goed uit.                                                           Met de andere Jansen in PS, Wout ( van 50PLUS) liep het beter. Wij hadden goed vooroverleg gehad en dat had tot gevolg dat onze bijdragen aan het debat gecoördineerd waren. Zelf startte ik met de verklaring dat zijn fractie ook namens Senioren + had gesproken en dat onze actie er op gericht was kiezers te stimuleren bij de komende kamerverkiezingen  50PLUS te stemmen. Daarbij is het uitstralen van deze aanpak voor onze beide fracties strategisch belangrijk, al voeg ik er direct aan toe niets te zien in het 'Opoelisme' van sommige senioren dat in de laatste uitzending van Arjan Lübach zo vlijmscherp werd neergezet. Een slimme VVD-collega had ook goed begrepen dat deze aanpak  aan ons senioren twee keer zo veel spreektijd oplevert. Dat is wat mij betreft  nuttige 'bijvangst'. Mijn motivatie is vooral het uitstralen van eenheid onder de ouderen, waarbij ik mij persoonlijk niet aangetrokken voel tot de "Opoelisten", zoals die in de laatste uitzending van Arjan Lübach vlijmscherp werden neergezet. Mede daarom heb ik tijdens het debat ook aangegeven dat een fusie van beide fracties nog niet direct voor de deur staat.       Toch kwam ons beider inbreng goed uit de verf: het pleidooi voor financiële voordelen voor ouderen in het openbaar vervoer inclusief een informele toezegging; inzetten van de provinciale reserves voor participatie van ouderen, bij cultuur en de jeugdzorg en niet te vergeten het pleidooi om de politiek uit de 'achterkamertjes van de coalitie te houden. Tel daarbij onze pleidooien voor verbreding van de in de energietransitie toegepaste vormen van energie en voor vergroting van de bewustwording voor water en bodem dan kijken wij terug op  een bevredigende behandeling van de begroting voor 2017.

Tot blogs, Erik Boshuijzen.    


                          


 

BLOG 19-09-2016

Klopt! De regelmaat van deze blogs over wel en wee van Senioren+Flevoland is een beetje onregelmatig geworden. Met landelijke verkiezingen in zicht gaan we dit veranderen. De landelijke politiek werkt immers ook door in Provinciale Staten. Ik vermoed dat dat bij de komende begrotingsbehandeling ook merkbaar zal worden.                                                                                            We kunnen ook niet voorbijgaan aan de velen in onze provincie die niet of nauwelijks hun zorgkosten kunnen opbrengen en zelfs zorg mijden omdat ze het geld voor de eigen bijdrage niet hebben. Ik word in ieder geval woedend als ik de VVD minister van Volksgezondheid vandaag in de NRC zie beweren dat""het eigen risico in de zorg (€ 385.--) heel goed te verantwoorden is om de zorg betaalbaar te houden". De uitspraak wordt nog interessanter als een dag eerder de PvdA staatssecretaris op hetzelfde departement het in ieder geval nog heeft over verlaging van het eigen risico. Hij zegt er (begrijpelijk) wel bij dat verlaging van de eigen bijdrage wel premieverhoging tot gevolg heeft.

Een zo mogelijk nog groter pijnpunt is de situatie rond de pensioenen die ook velen in onze provincie kopzorg geeft. Met de drogredenering dat het wordt uitgesmeerd over een langere periode worden gepensioneerden voorbereid op een pensioenverlaging die nog wordt opgeteld bij de al jarenlang verdwenen indexatie van de pensioenen. Daarbij moet bedacht worden dat het gemiddelde aanvullende pensioen ongeveer € 700.-- per maand bedraagt. Het was dan ook een lachertje toen (opnieuw) een PvdA staastsecretaris verklaarde te onderzoeken of de verlaging uitgesteld zou kunnen worden, maar 'dat dat wel moeilijk zou worden'.

Die staatssecretaris zou er beter aan doen eens te kijken in het verkiezingsprogramma van 50PLUS. Daar staan goede aanbevelingen in, al begrijp ik natuurlijk ook wel dat onze pensioenpotten steeds meer mensen langer moeten uitbetalen. De oplossing zit in hogere rekenrente, maar zeker ook in zoeken naar een individuele aanpak van de pensioenen

Waar mogelijk zal Senioren+Flevoland in de komende maanden ook in de Staten aandacht aan deze onderwerpen geven. Daarbij vinden wij het programma van 50PLUS een goed kompas. Het zou daarbij mooi zijn als beide seniorenfracties daarbij persoonlijke tegenstellingen terzijde schuiven en eensgezind de kiezer om steun vragen.

Tot blogs, Erik Boshuijzen, fractievoorzitter.

      

BLOG 02-05-2016

Vanavond werd ik gebeld door iemand uit Marknesse die zich "nog lid van 50PLUS" noemde. Hij vertelde dat Senator Martin van Rooijen in de Eerste Kamer de gelijkheid van iedere belastingbetaler had bepleit. Hij zei er bij dat Van Rooijen de uitvoering van de (door het parlement goedgekeurde) belastingregels discriminatie van de ouderen noemde. Omdat discriminatie wettelijk verboden is moet volgens deze Flevolander die gelijke behandeling dan maar via de rechter worden afgedwongen. Hij heeft dat aan de fractievoorzitter in de Eerste Kamer laten weten, maar heeft, - zo meldde hij-  , geen enkele reactie ontvangen. Hij vroeg mij wat hij nu nog kon doen.                                                                       Ik legde hem uit dat parlementsleden een meerderheidsbesluit niet kunnen veranderen. Maar ik kon hem er wel op wijzen dat Martin van Rooijen ook nog voorzitter is van één van de grootste koepels van organisaties van gepensioneerden, de KNVG. Daar komt het juridisch afdwingen van rechtvaardige belastingwetgeving regelmatig te sprake.                                                                                                              Die tip heb ik dan ook direct aan Van Rooijen doorgestuurd. Senator Nagel ontving een kopie om hem er aan te herinneren dat het netjes is post van leden serieus te nemen.

Tot blogs, Erik Boshuijzen, fractievoorzitter.     


BLOG 29-04-2016

Senioren + Flevoland gaat er weer met volle moed tegenaan. In de provincie, maar ook in eigen omgeving zoals Almere Haven, waarvan bekend is dat veel van onze kiezers (toen nog 50PLUS) zitten. We ondersteunen daar een wijkactie die gericht is tegen dreigende sluiting van één van de wijkgezondheidscentra. Daarom was ik als Almeerder en patiënt bij het Gezondheidscentrum Oost, maar nadrukkelijk ook als politicus aanwezig bij een gesprek van (veelal oudere) buurtbewoners over plannen hun centrum over  te hevelen naar naar een centrale plek in dit stadsdeel. Wethouder Herrema kreeg een stortvloed van klachten over dit plan te horen. Hij deed de toezegging om met de Zorggroep Almere in gesprek te gaan om de plannen aan te passen. Buurtbewoners, waaronder ondergetekende zullen daarbij betrokken worden. Het is wel geen provinciaal onderwerp, maar het past wel in onze doelstelling.

De Statenfractie is bezig met het uitbreiden van het netwerk en zoekt samenwerking en uitwisseling van gegevens met gelijkgezinden. Daartoe worden momenteel contacten gelegd die er veelbelovend uitzien. Als Vereniging Senioren + Flevoland hadden wij daarover de eerste gesprekken. Binnenkort komt hierover meer concrete informatie.

Tijdens die contacten deelden wij ook onze bezorgdheid over het 'niet functioneren' van 50PLUS Flevoland. Wij weten dat waardevolle leden het  'voor gezien houden' of al vertrokken zijn. Reglementair vereiste vergaderingen zijn niet gehouden en naar verluidt bestaat het bestuur uit nog slechts twee personen. Wij stelden ook vast dat dit slechte perspectieven zijn voor komende verkiezingen voor Kamer, Gemeenteraden en Provinciale Staten in resp. 2017, 2018, 2019. Een club zonder betrouwbaar en deskundig kader kan dat niet aan.

Dat beseften wij tijdens het hiervoor genoemde gesprek ook. Daarom zal een klein werkgroepje ad hoc bestaand uit leden oud leden en belangstellenden gaan brainstormen. Doel: Hoe zetten we 50PLUS weer op de rails ten gunste van de ouderen die 50PLUS hard nodig hebben. 

Tot Blogs, Erik Boshuijzen, fractievoorzitter .

BLOG 21-02-2016.

Ondanks alle ontwikkelingen in de relatie met 50PLUS gaat het werk van de kleine fractie gewoon door.Deze maand is er veel in en rond de commissies. Enkele voorbeelden: In de commissie economie spraken we over mobiliteit en busvervoer. We kijken al vooruit naar de nieuwe concessie die in 2018 rond moet zijn. Voor Senioren is daarbij het belang van ouderen bij bereikbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid vitaal.                                                                                                                                               Met de commissie Ruimte nam ik deel aan een kennismakingsbezoek aan de gekozen raadsleden van het Waterschap Zuiderzeeland, w.o. mijn politieke vriend Freek Appel van 50PLUS. Wij spraken over onze gemeenschappelijke betrokkenheid bij de waterveiligheid van ons gebied en namen met genoegen kennis van een mededeling van Dijkgraaf Hetty Klavers: de lasten voor de burgers gaan niet omhoog!       

Een pure netwerkbijeenkomst was op 18 februari het congres van de Metropool Regio Amsterdam, MRA. Zo'n 400 bestuurders en ambtenaren spraken daar met elkaar over dit belangrijke deel van de randstad. Zelf nam ik deel aan gesprekken over het belang van Europa voor ons gebied, met een stimulerende bijdrage van de Almeerse burgemeester Franc Weerwind en de Markerwadden.  

Over het belang van 'projectsubsidies' had ik inspirerende gesprekken bij de aankomst van de 'Kamper Kogge' in Lelystad  en bij Omroep Flevoland over het in stand houden van regionale documentaires.        

Kortom het was weer een inspirerend weekje.                                                                                                     

Tot Blogs, Erik Boshuijzen


BLOG 01-O2-2016

In deze blog aandacht voor de relatie tussen Senioren+Flevoland en 50PLUS. Zoals bekend is Senioren+Flevoland ontstaan na opzeggen van de fractie-eenheid die werd gevolgd door het vervallen verklaren van mijn lidmaatschap. Tegen die beslissing heb ik beroep aangetekend waarop de tegen mij uitgesproken maatregel werd teruggedraaid.                                                                                                            Hierop volgde een gesprek met de partijvoorzitter van 50PLUS dat o.a. eindigde met zijn toezegging een gesprek tussen de fractie 50PLUS en mij op gang te brengen. De inzet daarvan zou zijn: in het belang van 50PLUS zoeken naar herstel van de eenheid in de fractie in Flevoland. Helaas is daarop noch door de partijvoorzitter, noch door de fractievoorzitter van 50PLUS Flevoland gereageerd.                                         Wel was er een brief van de partijvoorzitter waarin hij via een aanvechtbare weergave van ons gesprek meedeelde dat het partijbestuur mij wenst te royeren. Tegen dat besluit, waarmee mij opnieuw reputatieschade wordt toegebracht heb ik vandaag, mij juridisch sterk voelend opnieuw beroep aangetekend.  


BLOG 01-02-2016    Over Senioren+Flevoland.

Mijn activiteiten als fractielid Senioren+ gingen ook vorig weekend al door, Tijdens het symposium over werkgelegenheid voor ouderen leverde nuttige gesprekken met 50PLUS collega's en de parlementariërs Krol en Van Rooijen op met wie ik politiek contact zal blijven houden.                               Daarnaast waren er in de Statenvergadering van 27 januari ook enkele vermeldenswaardige punten. Zoals de schandalige, zowel qua woordkeus als betekenis, die de PVV neerlegde in een motie van wantrouwen tegen de Commissaris van de Koning. Behalve de senioren wenst iedereen daarover te zwijgen. Mijn bijdrage aan het debat daarop was de opmerking dat de waardige manier van optreden van de voorzitter een motie van respect verdiende. Minder gelukkig daarentegen was ik met zijn reactie op het belemmeren van de pers tijdens een informatiebijeenkomst over opvang van vluchtelingen.            In het vragenuurtje van de Staten vroeg en kreeg ik aandacht van Gedeputeerde Arie Stuivenberg over de moeilijke situatie waarin hospices voor terminale zorg zich in veel gevallen bevinden. Hij laat de situatie in Flevoland om te beginnen inventariseren.                              Inventariserend was ook de behandeling van de startnotitie het cultuurbeleid. Veelomvattend waarbij wij als Senioren+ aandacht vroegen voor de urgentie van Batavialand, als brandpunt voor historische en culturele waarden, maar ook voor de toegankelijkheid voor amateurkunst voor alle leeftijden.             Donderdag bracht ik een werkbezoek aan een bijeenkomst voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Een drukke middag met goede contacten met betrokken mensen. Ik deed de suggestie hierin ook samenwerking te zoeken met waterschap (oevers) en gemeenten die plannen in deze richting ontwikkelen, zoals  Almere met Oosterwold.

Tot blogs, Erik Boshuijzen


BLOG 24-01-2016

In de afgelopen week vroeg eerst de commissie ruimte/economie aandacht. Interessante onderwerpen waren: de komende aanbesteding van het openbaar vervoer in en rond Almere, waarvoor m.i.v. 2018 een nieuwe concessie moet komen  en de startnotitie toerisme en recreatie.                                                          Het openbaar vervoer in zowel Almere en Lelystad is weliswaar uitbesteed aan beide gemeenten, maar uiteindelijk moet de provincie nadat GS daartoe door de Staten gemachtigd is instemmen. Over Almere heb ik zorgen uitgesproken. Die gingen over dreigende drastische ingrepen in het Almeerse stadsvervoer, maar ook over het gevaar van ontmanteling van interlokale verbindingen waarvan vooral oudere reizigers de dupe kunnen worden. 

Er lag voor de commissie ook een 'startnotitie' recreatie en toerisme. Daar ligt voor gedeputeerde Michiel Rijsberman van het mij sympathieke D66 nog wel een flinke klus. Senioren+ Flevoland heeft hem geadviseerd de promotionele aspecten veel verder uit te werken en bij de aanpak ook "over de dijken"te kijken. Dat geldt ook voor zijn relatie met de Metropool Regio Amsterdam (MRA). 

Ook de collega's van 50PLUS hadden deze week een onderwerp aangedragen. Zij vroegen via een actieprogramma aandacht voor de aanpak van de werkloosheid onder 50Plussers. Dat is natuurlijk ook uit het hart van Senioren+ gegrepen. Toch schreven wij er een commentaar op dat, net zoals een grote meerderheid in de staten, aangaf dat het verkeerd geadresseerd was. Wij zeggen er direct bij dat de positieve kanten ervan zichtbaar zijn in oproepen samen met de gemeenten sociale partners en organisaties van ouderen te activeren dit giga-probleem aan te pakken. Helaas was ik zelf bij de bespreking van dit onderwerp niet aanwezig wegens een verplichting in Almere. Bij die gelegenheid had ik wel een in dit verband nuttig gesprek met de Almeerse burgemeester Franc Weerwind.

De werkloosheid onder ouderen was ook het thema van een symposium dat het wetenschappelijk bureau van 50PLUS gisteren organiseerde in de Rijksuniversiteit Utrecht. Economie Prof. Sveder van Wijnbergen lanceerde daar het idee om werkgevers te subsidieren voor het in dienst houden van ouderen. Daarmee zouden miljarden aan uitkeringen via WW en bijstand bespaard kunnen worden. Ik sprak hier zelf over met  Henk Krol (2e kamer) en Martin van Rooyen (1e kamer) en wij spraken af hierover verder te praten.

Deze ontwikkeling steekt schril af bij de reactie van de fractievoorzitter van 50PLUS Flevoland. Twee pogingen om hem te benaderen voor een gesprek met als aanzet een betere relatie tussen beide fracties (beiden als nog steeds leden van 50PLUS) stuitten op een muur van weigerachtigheid. Dat was een merkwaardige ervaring na de toezegging van de partijvoorzitter van 50PLUS het houden van dit gesprek te bevorderen.

Tenslotte meld ik nog gealarmeerd te zijn door de berichten dreigende problemen bij hospices, waar mensen in hun allerlaatste levensfase zorg krijgen. IK probeer zicht te krijgen op de situatie in onze provincie en zal daarover zo nodig in de statenvergadering van a.s. woensdag vragen stellen.


Tot Blogs, Erik Boshuijzen. 

BLOG 14-01-2016

Het was een week van 'wisselende' contacten, waarbij de politiek soms direct, maar ook indirect aan de orde kwam. Die contacten zijn soms individueel als het gaat om mantelzorg-achtige activiteiten, maar nog vaker spelen zij zich af in grotere groepen met verschillende achtergronden en bezigheden. Altijd laat ik mij daarbij leiden door de doelstelling van Senioren+Flevoland: behartigen van de belangen van vooral de oudere kiezer. Daarom is het ook nuttig in verschillende kringen te verkeren, zoals in mijn geval in adviserende zin bij mijn pensioenfonds. .

Zo was ik dinsdag op een zeer druk  bezochte bijeenkomst voor de bewoners van Almere Haven. Mijn verklaring van die massaliteit is de ongerustheid van bewoners en ondernemers in dit 'dorpse' stadsdeel over de afkalving van de leefbaarheid die juist de ouderen de meeste last bezorgt. Ik had daarover een intensief maar aangenaam gesprek met de de wethouder voor dit stadsdeel Tjeerd Herrema. Hij gaf mij aan iets te willen doen met mijn suggestie en die van ondernemer Adri Bax om een soort 'denktank' voor ideeën over de verbetering van dit stadsdeel. Omdat ik weet dat mijn verkiezing in de staten grotendeels op stemmen uit Almere Haven gebaseerd is voelde ik mij zeer op mijn gemak.

Een goed gevoel bleef ook achter na het bezoek aan de "Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek". Deze gemeenschappelijke regeling waakt op effectieve wijze over ons milieu. Een groot deel van de rest van deze woensdag was voor de cultuur. Een breed scala trok aan de statencommissie voorbij en het zal een lastige klus worden om de noodzakelijke subsidiepot evenwichtig te verdelen. Het zal geen verrassing zijn dat Senioren+ daarbij aandacht vraagt voor kunst van, voor en door ouderen en de toegankelijkheid daarvan. Hoge waarde hecht Senioren+ ook aan het financieel gezond van de grond komen van "Batavia Land". Dit deel van de kuststrook bij Lelystad wordt wat ons betreft het visitekaartje van Flevoland op toeristisch-, sociaal-cultureel en historisch gebied.

Een illustratie daarvan was er op 13 januari in (nu nog) Erfgoed Centrum Nieuw Land. Met een symposium werd de watersnood van precies een eeuw geleden herdacht. Veel historische aandacht, maar ook visie op de toekomst passeerde de revue. En.. veel betrokkenen van toen en nu ontmoetten elkaar. Daar laat ik het nu ook bij, maar niet zonder opgemerkt te hebben dat het goed zou zijn als de pioniers van het Genootschap Flevo hun prestige zouden gebruiken om het provinciebestuur nog meer te activeren voor de start van Batavia Land.

Tot Blogs, Erik Boshuijzen  

  

BLOG 09-01-2016 

Tussen de laatste blog en nu ligt de kerstperiode. Alle goede wensen voor 2016 mogen dus zeker nog een keer uitgesproken worden. Dat gebeurde ook tijdens  nieuwjaarsontvangsten die ik bijwoonde zoals van de gemeente Almere, de Lions Club Almere en de Provincie Flevoland. Zo wordt tijdens het 'netwerken' het nuttige met het aangename verenigd.

Het statenwerk vraagt inmiddels weer aandacht. Tijdens de eerste commissierondes kwam er veel langs. Voorbeelden zijn (in jargon) de 'nieuwe natuur' en het opstellen van de 'energieagenda'. De fractie van Senioren+Flevoland bepleit hier ook aandacht en waar mogelijk subsidiëring voor particuliere initiatieven. Daarbij vinden wij het noodzakelijk dat onze bestuurders beseffen dat deze onderwerpen niet beperkt zijn tot onze provinciegrenzen. Opmerkelijk was ook veler opvatting  dat voor het programma 'nieuwe natuur' met ruim 20 projecten de communicatie met betrokken bewoners absoluut beter moet.

Dat geldt ook voor het toekomstige Nationaal Park  Oostvaardersplassen en alles wat daar groeit, bloeit en in vaak veel te grote kuddes rondloopt. Mijn opvatting daarin is: een gezonde mix van toegankelijkheid en avontuurlijk gebruik voor alle leeftijden.                                                                             Die toegankelijkheid voor alle leeftijden zal ook het seniorenpuntje bij de 'cultuurnota'voor Flevoland zijn. Daar spreken wij volgende week over.

Tijdens de kerstperiode ontving ik ook bericht dat het royementsvoornemen van 50PLUS door de beroepscommissie op procedurele gronden is geschrapt. Ik kan mijzelf dus lid van 50PLUS blijven noemen. Belangrijker is dat er een gesprek gevolgd is met de voorzitter van 50PLUS, dat waarschijnlijk door andere contacten zal w

Tot blogs, Erik Boshuijzen.


BLOG 21-12-15 Tijd voor overdenking en kijken naar de toekomst.

Er lig een roerig jaar achter ons. Dat  weinigen onberoerd zal  hebben gelaten. Voor de ouderen was er weinig zicht op verbetering, al moet er wel bij gezegd worden dat in ieder geval verbaal de positie van ouderen steeds meer aandacht krijgt.Zowel persoonlijk als in de politiek waren er vele ontwikkelingen; soms positief, maar ook emotioneel en verdrietig, zoals de onnodige en opgedrongen breuk binnen 50PLUS. In mijn persoonlijke bestaan heb ik daarbij geleerd met de betrekkelijkheden van het bestaan te leven, maar het blijft moeilijk te beseffen dat daarbij ook ziekte en het afscheid van geliefden behoren.

Nadrukkelijker dan bij andere jaarwisselingen is er bij de overgang van 2015 naar 2016 de bezorgdheid om de ontwikkelingen in de ons omringende wereld. Die geldt niet primair onszelf, maar vooral de generaties die na ons komen. Daarom voelen wij nog steeds onze betrokkenheid bij de samenleving en hopen dat dat nog lang zo zal blijven. Gelukkig Nieuwjaar!


BLOG 21-11-15. Senioren+Flevoland breed actief.

Als kleine fractie moet je voortdurend keuzes maken. Welke commissies bezoek je en met welke onderdelen daarvan houd je je bezig?  Dat geldt ook voor activiteiten buiten het Provinciehuis. Beiden deden zich in de afgelopen week voor. Bij die keuzes laat ik mij leiden door de afweging of er een relatie ligt met de kiezersgroep die ik vertegenwoordig.                                                                                                       Zo was ik woensdag 's middags aanwezig bij de commissie bestuur en 's avonds bij - duurzaamheid. Bij bestuur ging het over een duur project waarin in coördinatie met andere overheden een goed functionerende gekoppelde ICT moet ontstaan. In onze bijdrage vroeg ik aandacht voor de privacy aspecten en bepleitte ik deskundig management. Daarbij deden wij het voorstel te zoeken naar de ervaring van oudere werkzoekenden die vanuit de particuliere sector zeker beschikbaar zijn.                        Bij de bespreking van het investeringsprogramma IFA, waarin Flevoland en Almere samenwerken kon ik melding maken van het succes van het zorgproject Reederwaard, waarvoor 50PLUS zich destijds hard gemaakt heeft. Het was leuk dat de fractie van die naam zich aansloot bij de 'senioren' interventie.   Economie liet ik woensdag lopen omdat de de agenda van 'duurzaamheid' onderwerpen als Oostvaardersplassen en investeringen in een watersportstrand en een loopbrug over de Houtribdijk omvatte. De Oostvaardersplassen komen de komende weken nog vaak terug en de voorstellen rond het watersportstrand, waren ondanks een spetterende presentatie van de sporters zelf, door GS slecht voorbereid gepresenteerd. Volgende week mag de gedeputeerde proberen dit op zich goede plan met een nu wel berekende exploitatie door de Staten te loodsen .                                                                             Een dag later merkte ik in de wandelgangen van het erfgoedcentrum Nieuw Land ongerustheid over het trage verloop van de bestuurlijke contacten over het samenwerkingsproject "Batavialand". Die wandelgang betrad ik overigens door het bezoeken van het symposium "promovendi in de Polder" waarin de cultuur/historische waarde van het wetenschappelijk onderzoek van Nieuw Land centraal stond. Het was een goede bouwsteen voor Batavialand.                                                                                  Diezelfde dag vertegenwoordigde Gerda van der Struijk de seniorenfractie bij een symposium over de kansen voor het Flevolandse toerisme in Dronten. Het maakte flinke publiciteit los en ouderen zijn zeker een doelgroep. Dat geldt absoluut voor de thema "Ouderen in het Verkeer" 's avonds in het Provinciehuis. Een prijs voor particulier initiatief in de gemeente Dronten met een oefenplein en goede informatie was hier het resultaat. En opnieuw de 'wandelgang': met bestuurders bespraken wij de urgentie van betere verlichting en aparte kleuren voor de fietsgedeelten van rotondes.

Buiten de fractie nog twee puntjes: Onder indruk van "Parijs" schreef de  Seniorenfractie een oproep aan de 50PLUS parlementariers. De kern daarvan was eenvoudig. Help mee aan wetgeving die vervolging van terugkerende jihadisten of plannenmakers eenvoudiger maakt. Er kwam namens Henk Krol een instemmende reactie. Verder zij de eerste stappen in mijn beroepsprocedure tegen het partijbestuur van 50PLUS  gezet. Alle stukken zijn ingeleverd bij de beroepscommissie. Het was daarbij curieus te horen dat de procedure verdergaat als het bestuur heeft kunnen reageren op stukken die ze zelf verstuurden.Normaal lijkt mij dat partijen eerst persoonlijk worden gehoord. Enfin, we zien wel. Plezieriger is dat ik regelmatig collegiale adhesiebetuigingen zie.

Tot blogs , Erik Boshuijzen.  www.seniorenplusflevoland.nl                                                                                                                                                                                                               

Blog 13-11-15 Senioren+Flevoland profileert zich bij begrotingsdebat.

Hoewel dit het begin had moeten zijn van een overzicht over de stand van zaken rond Provinciale Staten schrap ik datgene wat al op papier stond nu weg. 

Alles wordt op dit moment overheerst door de afschuwelijke gebeurtenissen in Parijs.  De teller staat nu 23.30 op rond de 40 slachtoffers, een gijzeling Het is ongepast om ergens anders mee bezig te zijn.  De datering laat ik staan; al was het alleen maar omdat dit m.i. één van de merktekens bij het begin van W.O. 3 is. 

Er komen steeds nieuwe meldingen. Ik stop hiermee en kom later wel gewoon terug.

Voortzetting blog 14-11-15                                                                                              

De wereld is nog steeds in verwarring en de verwerking zal lang duren. Ik probeer de draad op te pakken. Ook die van het werk in Provinciale Staten.                            

Woensdag j.l. behandelden wij de Begroting voor 2016. Dat debat is altijd een gelegenheid waarin fracties zich proberen te profileren. Seniorenplus doet dat gezien haar 50plus origine dus ook en dat begint aardig te lukken. 

Zo legden wij bij onze interventies voortdurende de nadruk op deelname of op betrokkenheid van ouderen. Zo wordt het werk aan het Omgevingsplan, dat een blauwdruk moet worden voor de verdere ontwikkeling van de provincie, zo veel mogelijk gedaan door betrokken burgers en maatschappelijke organisaties. De oproep uit onze fractie daar vooral ook ouderen en hun organisaties bij te betrekken kreeg een goed onthaal.                                                                                 

Dat gold ook voor onze oproep om het onderwerp energie. Gedeputeerde Arie Stuivenberg liet blijken mijn pleidooi voor een integraal energieplan voor heel Flevoland goed te begrijpen. Vergelijkbare reacties waren er op vragen over de toekomst van Batavialand en de Oostvaardersplassen. Dat laatste ligt dicht bij onze bemoeienis met Nieuwe Natuur en dat hoort weer bij Natura 2000 waar we vanuit Europa mee te maken hebben.                                                                               

Donderdag, de dag na de begroting, was ik bij de start van een project Nieuwe Natuur, de Kop van het Horsterwold. Hier vlak bij de Gooise Weg komt de komende jaren 1200 hectare gebruiksbos waar jong en oud hun hart kunnen ophalen. Vanuit het College van GS kreeg ik een instemmende reactie om de kwaliteit van de bereikbaarheid per fiets te optimaliseren. Tenslotte  maken senioren de meeste fietskilometers.                                                                                 

Vanzelfsprekend ondersteunde Senioren+ Flevoland twee moties die bestrijding van werkloosheid onder ouderen centraal stelden en konden we ook helpen een probleem van onze politieke geestverwant 50PLUS op te lossen. Zij wilden een op zich goed plan bij verrassing door de Staten laten aannemen. Echter, dat werkt niet op deze manier. Gelukkig lukte het om collega Jansen via een interruptie tot het besef te brengen dat je zoiets collegiaal in de statencommissie moet doen. Ook zijn voorstel om de gevolgen van de bezuinigingen bij gemeenten te onderzoeken was kansloos. Gewoon verkeerd geadresseerd.Het was jammer dat hij onze suggestie deze terechte bezorgdheid om te zetten in een brief naar de Minister die aansluit op dezelfde klachten van honderden wethouders, niet overnam.             Maar goed: al met al was het een interessante week. Maar het wordt futiel als onze gedachten toch weer op "Parijs" komen.

tot Blogs, Erik Boshuijzen  


Blog 5-11-15. Beroepschrift tegen schrappen lidmaatschap 50PLUS; voorzitter Struijlaard verdraait feiten en werkelijkheid.

Politiek moet bedreven worden op basis van de werkelijkheid. Dat geldt ook voor partijpolitiek. Daarom geef ik in deze 'column' beknopt inzicht in mijn beroepsschrift tegen mijn gedwongen vertrek uit de 50PLUS partij en- fractie in Flevoland.                                                                                                                  Zoals ik mijn blog op 28 oktober al meldde is mij die dag per brief dit vertrek meegedeeld. Een bestuurlijk/juridisch geschoolde adviseur raadde mij direct aan, mede ter wille van de partij in beroep te gaan. Dat beroep wordt heden ingediend en in deze bijdrage meld ik enkele hoofdpunten daaruit.               De brief van de partijvoorzitter wordt m.i. gekenmerkt door een opeenstapeling van verdraaide feiten en  -werkelijkheid. Dat betrof na een mededeling van de fractievoorzitter van 50PLUS Flevoland die mij 'uit de fractie' zette ook de brief van de partijvoorzitter met het verwijt de fractie verlaten te hebben en het verbod naam van de partij te hanteren.. Die betreffen ook feitelijke beschuldigingen in mijn richting als: geen steun aan moties van 50PLUS, strijdigheid met het verkiezingsprogramma, eigenmachtige toezeggingen aan andere fracties en leugens. Mijn commentaar: Een opeenstapeling van onwaarheden! Ook betrap ik de partijvoorzitter op een ver van de werkelijkheid liggende weergave van een gesprek met de Commissaris van de Koning. Tekenend is het verwijt dat ik na het bekend worden van de breuk inde publiciteit ben  getreden en getracht heb delen van het partijkader te informeren.                                         Deze en meerdere feiten, zoals het noch door de fractievoorzitter, noch door de partijvoorzitter toepassen van enig hoor- en wederhoor motiveren mij dit beroep aan te tekenen. Daarbij vraag ik als herstel van de toegebrachte reputatieschade volledig eerherstel door 50PLUS.

Er wordt ook gewoon doorgewerkt. 

Intussen werkt Senioren+Flevoland ook nog gewoon door in de Staten. Optisch is het welliswaar even rustig, maar dat de stilte voor de storm van de begrotingsbehandeling volgende week. Onze rol zal daarin bescheiden, maar coöperatief zijn                                                                                                               Meer recent was onze inhoudelijke betrokkenheid bij de start van het Omgevingsplan Flevoland, het provinciale paviljoen voor de Floriade en onze bijdrage in de discussie rond de Metropool Regio. Het zijn alle onderwerpen waar ook ouderen bij betrokken kunnen zijn.    
Tot Blogs, Erik Boshuijzen.                                                                            Blog 29-10-15.  Oud PVV-statenlid Van Klaveren verkoopt onzin over pensioenen. KROL zwijgt.

Vandaag was ik met één van onze kleinkinderen een dagje op het Binnenhof. We maakten het 'vragenuurtje' in de Tweede Kamer mee en troffen het: vijf interessante vragen op basis van de actualiteit. Het was ook een aardige kans om hem wegwijs in het parlementaire spel te maken.

Eén van de vragenstellers was Joram van Klaveren, kleine zelfstandige in de Kamer, oud statencollega in Flevoland. Joram had in de Telegraaf gelezen dat de pensioenfondsen door de recente correctie op de beurzen miljarden aan pensioenvermogen hadden zien verdampen en joeg de pensioengerechtigden angst aan door de suggestie dat hun pensioenen nog meer in gevaar zijn. Kwalijke angstaanjagerij , omdat de beurswaarden nu eenmaal op en neer gaan en inmiddels al weer flink in herstel zijn.

Nog erger maakte de jonge uit Almere afkomstige 'staatsman' het door zijn suggestie werknemers zelfstandig verantwoordelijk voor hun oude dag voorziening te maken. "Heilloos", aldus de verantwoordelijke staatssecretaris Kleinsma die fijntjes op de ellende van de woekerpolissen van verzekeraars wees.

Gelukkig was er de interventie van één van de weinige echte deskundigen op dit gebied, Pieter Omzigt. Hij vroeg de staatssecretaris nu eindelijk eens politiek werk te maken van het kunstmatig laag houden van de rente door de ECB. Terecht merkte hij op dat dat de echte reden van problemen met de pensioenen is. Dit was nu typisch een punt voor Henk Krol geweest. Hij zat er wel bij, maar deed er helaas het zwijgen toe. Jammer voor de pensioengerechtigden.

Ik kan het ook niet laten de treurige actualiteit van vandaag even op te pakken. Bedreigingen,  en aanslagen op politici, landelijk en lokaal, tegen de achtergrond van de vluchtelingen opvang.               Onze commissaris spant zich uitstekend in voor Flevoland de opvang op fatsoenlijke wijze te regelen. Toch gaat de PVV in onze Staten er woensdag over interpelleren. De kans op emoties is daarbij duidelijk. Het risico daarvan is des te groter als de PVV zich, zoals onlangs in de commissie Duurzaam, te buiten gaat aan grove, denigrerende, kwalificaties van mensen die onze hulp nodig hebben.

Tot blogs, Erik Boshuijzen.Blog 28-10-15 50PLUS breekt nu volledig.

Een gesprek met mediator en voorzitter van de beroepscommissie van 50PLUS Roy Ho ten Soeng gaf juist vandaag uitzicht op een poging de verhoudingen in de relatie tussen Senioren+Flevoland en 50PLUS te herstellen.

Helaas kwam de domper bij thuiskomst via een brief van partijvoorzitter Struijlaard die bol stond van onwaarheden, onjuiste suggesties en aannamen en als poging tot karaktermoord vermoedelijk ook juridisch aanvechtbaar. Ook de beschuldiging van 'zetelroof' is uit de lucht gegrepen. De partijvoorzitter is kennelijk even  vergeten dat volksvertegenwoordigers wettelijk op persoonlijke titel zijn gekozen. Dat was dit jaar voor mij in ieder geval realiteit. Zowel voor Provinciale Staten als voor het Waterschap Zuiderzeeland werd ik met een ruim kiezersmandaat met voorkeurstemmen gekozen.

Dan de beschuldiging van 'schenden van verkiezingsprogramma' in diezelfde brief' Bij voortduring heb ik de laatste maanden aangegeven dat het verkiezingsprogramma van 50PLUS mijn richtlijn is. Dat blijft ook voor Senioren+flevoland zo. Wel moeilijk blijft de verhouding met collega Jansen. Laat ik maar eindigen  met het uitspreken van mijn complimenten over de manier waarop hij de fractie 50PLUS over de stap van het bestuur inlichtte. 

Voorlopig ga ik weer over tot het normale en gelukkig aangename werk binnen Provinciale Staten.

Een opgewekte groet,

Erik Boshuijzen.


Blog 18-10-15.

Even terug van weggeweest, met hulp van het deskundige studentenbureau van kleinzoon Yorick hoop ik weer regelmatig bijdragen te leveren.

Met onze kleine fractie gaat het uitstekend. Het is inmiddels begrotingstijd en dat betekent dat wij in twee commissies, die voor ruimte en duurzaamheid volledige meedraaien. Voor mij betekende dat interessante interruptiedebatten met de gedeputeerden Jaap Lodders en Arie Stuivenberg.

Zo heb ik er voor gepleit om bij het uitwerken van de omgevingsvisie voor Flevoland naast milieueisen vooral ook rekening te houden met de problemen veroorzaakt door bodemdaling die het ruimtelijke beleid in onze provincie sterk zal beïnvloeden. Daarnaast vroeg ik om de leegstand  in kantoor- en bedrijfsgebouwen integraal door gemeenten en provincie te laten benaderen. Ik deed ook de suggestie om te bekijken of er hier iets mee gedaan kan worden bij de opvang van vluchtelingen. Ik verbond hieraan de al eerder door ons gestelde vragen over de tekorten van de grondbedrijven.Het deed mij in  ieder geval  goed te lezen dat onze  eigen Commissaris van de Koning hierin actief lijkt te opereren. Bij dit alles laat ik niet onvermeld dat één van mijn interrupties in hert debat  richting de PVV ging. Via de commissievoorzitter vroeg ik aan de voorzitter een eind te maken aan de voortdurende  beledigingen aan het adres van de mensen die gewoon onze hulp nodig hebben.

In de groene sector deed ik mee over de Oostvaardersplassen. Wij gaan hier binnenkort nader op in, maar mijn voorkeur gaat uit naar een voortgaande samenwerking met Staatsbosbeheer en de andere natuurorganisaties om de fauna te beheren, dierenleed te voorkomen en toeristisch recreatief gebruik voor alle leeftijden te bevorderen.

Tenslotte nog een enkele opmerking over 50PLUS, de partij die de basis van mijn werk vormt. Met enkele van de medewerkers zijn de contacten uitstekend en ik heb via één van hen voorgesteld samen een motie over het oprichten van een provinciaal inspraakcentrum voor senioren in te dienen. Helaas was er een 'stuurse' reactie van de fractievoorzitter van 50PLUS die er kennelijk behoefte aan heeft vijandigheid in onze richting uit te blijven  stralen. Kennelijk geeft hij er de voorkeur aan zijn landelijk partijvoorzitter na te volgen in incorrect gedrag, dwz inhoudelijke brieven over mogelijkheden tot reparatie van de nog steeds  treurige breuk domweg te negeren. Juist ouderen behoren toch fatsoensregels te hanteren.

Tot de volgende keer, Erik Boshuijzen 

  

Blog 27-09-15

Vrijdag j.l. had ik was ik bij een zeer inspirerende bijeenkomst van  het "groene netwerk" Flevoland in Zeewolde. Van beheerder Jan Griekspoor van de Staatsbosbeheer leerde ik veel over de omgang met de 'grote grazers' in het gebied. Het bracht mij tot de voorlopige conclusie dat daar de beste deskundigheid voor het beheer aanwezig is. 

Verder vind ik dat de provincie scherp moet opletten bij de opvang van asielzoekers en initiatieven richting coördinatie niet uit de weg moet gaan.   


Blog 24-09-15

De eerste reacties op de website van Senioren+Flevoland zijn binnen. Uit de directe omgeving, maar ook vanaf het verre Sint Maarten. Het was ook een boeiende week, waarin ik me niet verveeld heb.

Zo was er een optreden in het interview programma “Over Flevoland gesproken”. Jeroen van der Laan. Hij benaderde mij lekker kritisch over de achtergronden van de breuk in de fractie van 50PLUS. Uit veel positieve reacties, ook uit de kring van collega’s in de Staten, merkte ik dat de boodschap goed ‘geland’ is: fractievoorzitter en de landelijk voorzitter zijn meesters in het ‘kaltstellen’ van mensen die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, maar binnen het verkiezingsprogramma, functioneren.

Vanuit dat uitgangspunt heb ik ook deze week als fractie Senioren+Flevoland gewerkt. Er kwamen interessante zaken voorbij. Meepraten over de opzet van het Omgevingsplan Flevoland; een viertal interpellaties en een voorstel over de komende Floriade. Bij de stapels informatie die over de Statenleden wordt uitgestrooid trof ik ook een bericht over de NS dienstregeling vanaf het volgend jaar. Dat was even schrikken toen daarin duidelijk werd dat het Almeerse station Oostvaarders opnieuw geen volledige stopplaats voor intercity’s wordt. Ik heb gevraagd hierover in de commissie vervoer met de verantwoordelijke gedeputeerde te praten.

Bij de interpellaties was er één van ‘islam fobie’ druipende in politieke schuttingtaal gestelde van de PVV over de vluchtelingen. Ik sloot me aan bij de unanieme reactie dat wij hierover niet wensen te discussiëren. Misschien een gemiste kans om aan te bieden als provincie de opvang van vluchtelingen te coördineren. .

De eigen interpellatie ging over een vanuit Europa dreigende afroming van de financiële voordelen voor bezitters van zonnepanelen. Gedeputeerde Arie Stuivenberg antwoordde tot mijn volle tevredenheid samen  met de andere provincies deze aanslag op de portemonnee in Brussel en bij Minister Kamp  (EZ) aan te kaarten en te protesteren.

Ook de Floriade kreeg weer aandacht via een voorstel geld vrij te maken voor een “innovatiewerkplaats”. We kregen mede op mijn verzoek de toezegging over ‘iedere stap’ geïnformeerd te worden. Jammer dat 50PLUS irritatie wekte door een overbodig amendement in de te dienen.

Dit was mijn blog, tot ‘blogs’, Erik